e-mail: korola.imoti@abv.bg
+359 42 63 22 40 +359 878 505 144 +359 894 737 465

Услуги

          Съдейства при изготвяне на документи, необходими за покупко-продажба на земеделска земя. Извършва консултантски услуги във връзка с покупко-продажбата, наследства, делби, сключване на договори за аренда или наем за притежаваните собствени или наследствени земеделски имоти. 

          Фирмата извършва дейности свързани с управление на земеделски имоти: договаряне и сключване на договори за наем/аренда, събиране на рента от наематели/арендатори, предоговаряне на условия по действащи договори.

Необходими документи за продажба:

1. Документ за собственост, един от изброените:
– Решение на поземлена комисия
– Договор за доброволна делба
– Съдебно разделителен протокол
– Нотариален акт за собственост
2. Актуална скица на имота /валидност 6 месеца от датата на издаване/
3. Данъчна оценка /валидност 6 месеца от датата на издаване/
4. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК /валидност 6 месеца от датата на издаване или до края на календарната година/
5. Декларация по чл. 25, ал. 8 от ЗННД /валидност до края на календарната година/

Документи, необходими само в специални случаи:

6. Удостоверение за наследници /валидност 6 месеца от датата на издаване/
7. Нотариално заверено пълномощно за продажба
8. Декларация за идентичност на лице с различни имена
9. Удостоверение за отказ от наследство


Sorry, the comment form is closed at this time.